10
Th12

Hầu hết website sử dụng WordPress(61.9 %)

Báo cáo này cho thấy xu hướng sử dụng WordPress kể từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.

Biểu đồ hiển thị các hệ thống quản lý bằng WordPress.