78,8% Website sử dụng WordPress để quản lý nội dung

Trên các website sử dụng WordPress, Askimet là plugin được cài đặt nhiều nhất và Avada là theme thường được sử dụng nhất.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng có 51% website không được tối ưu cho thiết bị di động.

Nguồn: marketingland.com